ดวงตราไปรษณียากร

Значение слова в тайском толковом словаре

  • น.

    ดวงตราที่ใช้ปิดเป็นค่าธรรมเนียมที่ต้องเสียสำหรับส่งจดหมายหรือไปรษณียภัณฑ์และพัสดุไปรษณีย์ทางไปรษณีย์.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. ดวงตราไปรษณียากร n.
    postage stamp
    stamp