1
2 ทก
3 ทกล้า
4 ทงัน
5 ทชี
6 ทด
7 ทดรอง
8 ทดลอง
9 ทดสอบ
10 ทดเลข
11 ทดแทน
12 ทดโทร่ห์
13 ทท
14 ทธิ
15 ทน
16 ทนดี
17 ทนต-
18 ทนตกาษฐ์
19 ทนต์
20 ทนทาน
21 ทนม
22 ทนาย
23 ทนายความ
24 ทนายหน้าหอ
25 ทนายเรือน
26 ทนายเลือก
27 ทนโท่
28 ทบ
29 ทบทวน
30 ทบท่าว
31 ทบวง
32 ทบวงการ
33 ทบวงการเมือง
34 ทมก
35 ทมนะ
36 ทมบ
37 ทมอ
38 ทมะ
39 ทมิฬ
40 ทยอย
41 ทยา
42 ทยาลุ
43 ทยาลุก
44 ทร-
45 ทรกรรม
46 ทรง
47 ทรงกรม
48 ทรงกระเทียม
49 ทรงกลด RU
50 ทรงข้าวบิณฑ์
51 ทรงตัก
52 ทรงบาดาล
53 ทรงประพาส
54 ทรงพระเครื่องใหญ่
55 ทรงมัณฑ์
56 ทรงลังกา
57 ทรงหม้อตาล
58 ทรงเครื่อง
59 ทรงเครื่องใหญ่
60 ทรงเจ้า
61 ทรชน
62 ทรชาติ
63 ทรทึง
64 ทรธึก
65 ทรนาว
66 ทรพล
67 ทรพิษ
68 ทรพี
69 ทรภิกษ์
70 ทรมาทรกรรม
71 ทรมาน
72 ทรมุก
73 ทรยศ
74 ทรยุค
75 ทรรทึง
76 ทรรป
77 ทรรปณะ
78 ทรรปณ์
79 ทรรศนะ
80 ทรรศนาการ
81 ทรรศนีย์
82 ทรราช
83 ทรลักษณ์
84 ทรวง
85 ทรวด
86 ทรวดทรง
87 ทรวาร
88 ทรสองทรสุม
89 ทรสาย
90 ทรสุม
91 ทรหด
92 ทรหน
93 ทรหวล
94 ทรหึง
95 ทรหึงทรหวล
96 ทรหู
97 ทรอ
98 ทรอมโบน
99 ทรอึง
100 ทรอุ้ม

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 13