1
2 บ|ช
3 บก
4 บกพร่อง
5 บง
6 บงก-
7 บงกช
8 บงกชกร
9 บงการ
10 บงก์
11 บงสุ-
12 บงสุกุล
13 บงสุกูลิก
14 บงสุ์
15 บงอับบงรา
16 บฏ
17 บด
18 บดขยี้
19 บดบัง
20 บดินทร์
21 บดี
22 บดีธรรม
23 บดีพรต
24 บดีวรดา
25 บดีศร
26 บดเอื้อง
27 บถ
28 บท
29 บท-
30 บทกลอน
31 บทกวีนิพนธ์
32 บทกำหนดโทษ
33 บทความ
34 บทคัดย่อ
35 บทจร
36 บทดอกสร้อย
37 บทนำ
38 บทบงกช
39 บทบงสุ์
40 บทบรรณาธิการ
41 บทบัญญัติ
42 บทบาท
43 บทบาทมาก
44 บทบูรณ์
45 บทประพันธ์
46 บทพากย์
47 บทมาลย์
48 บทรัช
49 บทร้อง
50 บทลงโทษ
51 บทวลัญช์
52 บทวาร
53 บทวเรศ
54 บทศรี
55 บทสนทนา
56 บทสังขยา
57 บทอัศจรรย์
58 บทามพุช
59 บทเจรจา
60 บทเฉพาะกาล
61 บทเพลง
62 บทเรศ
63 บทเรียน
64 บน
65 บนข้าวผี ตีข้าวพระ
66 บนบาน
67 บนบานศาลกล่าว
68 บพิตร
69 บพิตรพระราชสมภาร
70 บพิธ
71 บมิ
72 บร-
73 บรทาร
74 บรทารกรรม
75 บรม
76 บรม-
77 บรมครู
78 บรมธาตุ
79 บรมบพิตร
80 บรมอัฐิ
81 บรมัตถ์
82 บรรกวด
83 บรรจง
84 บรรจถรณ์
85 บรรจบ
86 บรรจวบ
87 บรรจุ
88 บรรณ
89 บรรณ-
90 บรรณกุฎี
91 บรรณพิภพ
92 บรรณศาลา
93 บรรณสาร
94 บรรณาการ
95 บรรณาคม
96 บรรณาธิกร
97 บรรณาธิการ
98 บรรณานุกรม
99 บรรณารักษศาสตร์
100 บรรณารักษ์

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 3