1
2 มก
3 มกร
4 มกร-
5 มกรกุณฑล
6 มกราคม
7 มกสะ
8 มกุฎ
9 มกุฎราชกุมาร
10 มกุละ
11 มคธ
12 มฆวัน
13 มฆะ
14 มฆา
15 มง
16 มงกุฎ
17 มงกุฎไทย
18 มงคล
19 มงคล-
20 มงคลจักร
21 มงคลวาท
22 มงคลวาร
23 มงคลสมรส
24 มงคลสูตร
25 มงคลหัตถี
26 มงคลแฝด
27 มงคล่อ
28 มงโกรย
29 มณฑก
30 มณฑนะ
31 มณฑป
32 มณฑล
33 มณฑลเทศาภิบาล
34 มณฑา
35 มณฑารพ
36 มณฑิระ
37 มณฑุก
38 มณฑ์
39 มณี
40 มณีการ
41 มณีพืช
42 มณีรัตน์
43 มณีราค
44 มณีศิลา
45 มณเฑียร
46 มณเฑียรบาล
47 มด
48 มดดำ
49 มดยอบ
50 มดลูก
51 มดสัง
52 มดส้ม
53 มดหมอ
54 มดาย
55 มดี
56 มดเท็จ
57 มดแดง
58 มดแดงเฝ้ามะม่วง
59 มต-
60 มตกภัต
61 มตกะ
62 มตะ
63 มติ
64 มติพิเศษ
65 มติมหาชน
66 มทนะ
67 มทนียะ
68 มทะ
69 มธุ
70 มธุกร
71 มธุกรี
72 มธุการี
73 มธุตฤณ
74 มธุปฎล
75 มธุปะ
76 มธุปายาส
77 มธุพรต
78 มธุมักขิกา
79 มธุมิศร
80 มธุร-
81 มธุรตรัย
82 มธุรพจน์
83 มธุรส
84 มธุระ
85 มธุลีห์
86 มธุสร
87 มธุเศษ
88 มธุโกศ
89 มน
90 มน-
91 มนตรี
92 มนตรีหก
93 มนตร์
94 มนตร์กฤตยา
95 มนต์
96 มนท-
97 มนทกานติ
98 มนทาทร
99 มนทิระ
100 มนทิราลัย

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 25