1
2 ยก
3 ยกกระบัตร
4 ยกกระเปาะ
5 ยกกลีบ
6 ยกครัว
7 ยกครู
8 ยกตนข่มท่าน
9 ยกตัวขึ้นเหนือลม
10 ยกทรง
11 ยกธงขาว
12 ยกนะ
13 ยกนิ้ว
14 ยกบัตร
15 ยกพื้น
16 ยกฟ้อง
17 ยกภูเขาออกจากอก
18 ยกมือ
19 ยกมือขึ้น RU
20 ยกยอ
21 ยกยอด
22 ยกยอปอปั้น
23 ยกย่อง
24 ยกหยิบ
25 ยกหางตัวเอง
26 ยกเก็จ
27 ยกเครื่อง
28 ยกเค้า
29 ยกเมฆ
30 ยกเลิก
31 ยกเว้น
32 ยกเหลี่ยม
33 ยกใหญ่
34 ยกไป (ย|ป)
35 ยกไว้
36 ยง
37 ยงโย่
38 ยงโย่ยงหยก
39 ยชุรเวท
40 ยติ
41 ยติภังค์
42 ยถากรรม
43 ยถาภูตญาณ
44 ยนตร์
45 ยนต์
46 ยม
47 ยม-
48 ยมก
49 ยมกปาฏิหาริย์
50 ยมขันธ์
51 ยมทัณฑ์
52 ยมทูต
53 ยมนา
54 ยมบาล
55 ยมราช
56 ยมล
57 ยมะ
58 ยมโดย
59 ยมโลก
60 ยรรยง
61 ยรรยอง
62 ยล
63 ยวกสา
64 ยวง
65 ยวด
66 ยวดยง
67 ยวดยาน
68 ยวดยิ่ง
69 ยวน
70 ยวนยี
71 ยวบ
72 ยวบ ๆ
73 ยวบยาบ
74 ยวรยาตร
75 ยวะ
76 ยวา
77 ยวาคุ
78 ยศ
79 ยศช้างขุนนางพระ
80 ยศอย่าง
81 ยอ
82 ยอก
83 ยอกย้อน
84 ยอขึ้น
85 ยอง
86 ยอง ๆ
87 ยองใย
88 ยองไย่
89 ยอด
90 ยอดจาก
91 ยอดดี
92 ยอดด้วน
93 ยอดน้ำ
94 ยอดม่วง
95 ยอดสร้อย
96 ยอดอก
97 ยอดเยี่ยม
98 ยอน
99 ยอบ
100 ยอบแยบ

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 8