1
2 ฤกษณะ
3 ฤกษ์
4 ฤกษ์พานาที
5 ฤคเวท
6 ฤชา
7 ฤชากร
8 ฤชุ
9 ฤณ
10 ฤดี
11 ฤดียา
12 ฤดู
13 ฤต
14 ฤติยา
15 ฤตุ
16 ฤทธา
17 ฤทธิ์
18 ฤทัย
19 ฤษภ
20 ฤษยา
21 ฤษี
22 ฤๅ
23 ฤๅชุ
24 ฤๅดี
25 ฤๅทัย
26 ฤๅษี
27 ฤๅษีเลี้ยงลิง
28 ฤๅสาย
29 ฤๅเยา

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.