1
2 สก
3 สก-
4 สกฏ-
5 สกฏภาระ
6 สกฏะ
7 สกทาคามิผล
8 สกทาคามิมรรค
9 สกทาคามี
10 สกนธ์
11 สกปรก
12 สกรณีย์
13 สกรรจ์
14 สกรรถ
15 สกรรมกริยา
16 สกล
17 สกล-
18 สกลมหาสังฆปริณายก
19 สกลโลก
20 สกวาที
21 สกัด
22 สกัดแคร่
23 สกา
24 สกาว
25 สกิทาคามิผล
26 สกิทาคามิมรรค
27 สกิทาคามี
28 สกี
29 สกีน้ำ
30 สกุณ
31 สกุณา
32 สกุณี
33 สกุน
34 สกุนต์
35 สกุล
36 สกุลรุนชาติ
37 สขะ
38 สขา
39 สขิ
40 สค.
41 สง
42 สงกร
43 สงกรานต์
44 สงกา
45 สงคร
46 สงคราม
47 สงครามกลางเมือง RU
48 สงครามนิวเคลียร์
49 สงครามเย็น
50 สงครามโลก
51 สงค์
52 สงฆ์
53 สงบ
54 สงบปากสงบคำ
55 สงบราบคาบ
56 สงบเงียบ
57 สงบเสงี่ยม
58 สงวน
59 สงวนทีท่า
60 สงวนท่าที
61 สงวนปากสงวนคำ
62 สงสัย
63 สงสาร
64 สงสาร-
65 สงสารทุกข์
66 สงสารวัฏ
67 สงัด
68 สงัดคลื่น
69 สงัดคลื่นสงัดลม
70 สงัดผู้สงัดคน
71 สงัดลม
72 สงเคราะห์
73 สงเษป
74 สงโกจ
75 สง่า
76 สง่างาม
77 สง่าผ่าเผย
78 สง่าราศี
79 สฐะ
80 สณฑ์
81 สด
82 สด ๆ
83 สด ๆ ร้อน ๆ
84 สดก
85 สดคาว
86 สดชื่น
87 สดน
88 สดมภ์
89 สดัน
90 สดับ
91 สดับตรับฟัง
92 สดับปกรณ์
93 สดำ
94 สดี
95 สดุดี
96 สดูป
97 สดใส
98 สต-
99 สตกะ
100 สตน

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 22