1
2 อก
3 อกกรม
4 อกคราก
5 อกจะแตก
6 อกตัญญุตา
7 อกตัญญู
8 อกตั้ง
9 อกตเวทิตา
10 อกตเวที
11 อกทะเล
12 อกนิษฐ์
13 อกผายไหล่ผึ่ง
14 อกรณีย์
15 อกรรมกริยา
16 อกรวบ
17 อกรา
18 อกรากล้วย
19 อกร่อง
20 อกสั่นขวัญหนี
21 อกสั่นขวัญหาย
22 อกสั่นขวัญแขวน
23 อกสามศอก
24 อกหัก
25 อกอีปุกแตก
26 อกอีแป้นแตก
27 อกัปปิย-
28 อกัปปิยวัตถุ
29 อกัปปิยะ
30 อกัปปิยโวหาร
31 อกุศล
32 อกุศล-
33 อกุศล-กรรม
34 อกุศล-เจตนา
35 อกุศลกรรมบถ
36 อกุศลมูล
37 อกเต่า
38 อกเมือง
39 อกเลา
40 อกแตก
41 อกแล
42 อกแลกล้วย
43 อกโรย
44 อกไก่
45 อกไหม้ไส้ขม
46 อคติ
47 อคาธ
48 อคาร-
49 อคเนสัน
50 อฆะ
51 อง
52 องก์
53 องค-
54 องค-วิเกษป
55 องคชาต
56 องคมนตรี
57 องคมรรษ
58 องครักษ์
59 องควิการ
60 องควิทยา
61 องคาพยพ
62 องคุละ
63 องคุลี
64 องค์
65 องค์กฐิน
66 องค์กร
67 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
68 องค์การ
69 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
70 องค์การบริหารส่วนตำบล
71 องค์การมหาชน
72 องค์การสหประชาชาติ
73 องค์ความรู้
74 องค์ประกอบ
75 องค์ประชุม
76 องศา
77 องศ์
78 องอาจ
79 องุ่น
80 อจระ
81 อจล-
82 อจลา
83 อจิตติ
84 อจินตา
85 อจินไตย
86 อจิร-
87 อจิระ
88 อชะ
89 อชา
90 อชิน
91 อชินี
92 อชิระ
93 อฏวี
94 อณิ
95 อณุ
96 อณู
97 อด
98 อด ๆ อยาก ๆ
99 อดกลั้น
100 อดตาหลับขับตานอน

Примечание: — есть определения в тайском толковом словаре (на тайском языке), RU — есть перевод на русский язык.

Количество слов переведенных на русский: 38