อคติ

Значение слова в тайском толковом словаре

 • อะคะ-

  น.

  ความลำเอียง มี ๔ อย่าง คือ ฉันทาคติ = ความลำเอียงเพราะรัก โทสาคติ = ความลำเอียงเพราะโกรธ ภยาคติ = ความลำเอียงเพราะกลัว โมหาคติ = ความลำเอียงเพราะเขลา.

  (ป.).

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. อคติ (RID) n.
  • prejudice
  • bias
  • partiality
  • partial opinion