องคมนตรี
Классификатор: คน

Значение слова в тайском толковом словаре

  • องคะ-

    น.

    ตำแหน่งที่มีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษา และมีหน้าที่อื่นตามที่บัญญัติในรัฐธรรมนูญ.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. องคมนตรี (RID) n. exp.
    • privy councilor