องครักษ์
Классификатор: คน

Значение слова в тайском толковом словаре

 • องคะ-

  น.

  ผู้ทำหน้าที่ให้ความคุ้มครองป้องกัน เช่น องครักษ์นักการเมือง.

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

 1. องครักษ์ n.
  • aide-de-camp
  • bodyguard
  • protector
  • adjutant