องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Значение слова в тайском толковом словаре

  • กฎ

    น.

    องค์กรของราชการบริหารส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้นในรูปแบบต่าง ๆ. (ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ประกอบ)

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น

Перевод слова в тайско-английском словаре Volubilis

  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น n. exp.
    • local administration