Содержимое страницы

🇹🇭 Курсы тайского языка 🇹🇭

Класс согласной อักษร (ак1 соон4)
Согласные высокого класса อักษรสูง (ак1 соон4 суунг4)
ข, ฃ, ฉ, ฐ, ถ, ผ, ฝ, ศ, ษ, ส, ห
Согласные среднего класса อักษรกลาง (ак1 соон4 клаанг)
ก, จ, ฎ, ฏ, ด, ต, บ, ป, อ
Согласные низкого класса อักษรต่ํา (ак1 соон4 там1)
ค, ฅ, ฆ, ง, ช, ซ, ฌ, ญ, ฑ, ฒ, ณ, ท, ธ, น, พ, ฟ, ภ, ม, ย, ร, ล, ว, ฬ, ฮ

Согласные - พยัญชนะ (пха3-йан-ча3-на3) (44 буквы)

Каждой букве в тайском алфавите присвоен соответсвующий объект - идентификатор. Если в английском языке, при изучении алфавита, учитель может называть для буквы A - различные объекты, такие как apple, animal и так далее, то в тайском алфавите каждой букве всегда соответствует один единственный идентификатор. Дело в том, что некоторые буквы звучат одинаково. Некоторые буквы в разговорной речи часто меняются. Так например ร (рᴐ: рыа) часто меняется на (лᴐ: линг) и наоборот. Если в разговорной речи такая замена не вызывает проблем, то при написании слов, когда нужно уточнить, что за буква, носитель всегда скажет, какая именно буква, например ร (буква "лодка"), а не
(буква "обезьяна").
Символ Название Транскрипция Перевод
ก ไก่
кᴐ: кай курица
ขอ ไข่
кхᴐ:ˇ кхай` яйцо
ฃอ ขวด
кхᴐ:ˇ кху:ат` бутылка
คอ ควาย
кхᴐ: кхва:й буйвол
ฅอ คน
кхᴐ: кхон человек
ฆอ ระฆัง
кхᴐ: раˊкханг колокол
งอ งู
нгᴐ: нгу: змея
จอ จาน
тьᴐ: тьа:н тарелка
ฉอ ฉิ่ง
чхᴐ:ˇ чхингˋ тарелки (тайский музыкальный инструмент, состоявший из двух металлических чаш)
ชอ ช้าง
чхᴐ: чха:нгˊ слон
ซอ โซ่
сᴐ: со:ˆ цепь
ฌอ เฌอ
чхᴐ: чхә: дерево (устар.)
ญอ หญิง
йᴐ: йингˇ женщина
ฎอ ชฎา
дᴐ: чхаˊда: название тайского головного убора
ฏอ ปฏัก
тᴐ: па`так` копье
ฐอ ฐาน
тхᴐ:ˇ тха:нˇ база, подставка, пьедестал
ฑอ มณโฑ
тхᴐ: мон тхо: имя героини эпоса Ра
ฒอ ผู้เฒ่า
тхᴐ: пху:ˆтхау ˆ старик
ณอ เณร
нᴐ: нен буддийский послушник
ดอ เด็ก
дᴐ: дек ˋ ребенок
ตอ เต่า
тᴐ: тау черепаха
ถอ ถุง
тхᴐ:ˇ тхунг ˇ мешок, пакет
ทอ ทหาร
тхᴐ:ˇ тха:нˇ солдат
ธอ ธง
тхᴐ: тхонг флаг
นอ หนู
нᴐ: ну: ˇ мышь
บอ ใบไม้
бᴐ: бай май ˊ лист дерева
ปอ ปลา
пᴐ: пла рыба
ผอ ผึ้ง
пхᴐ: пхынг ˆ пчела
ฝอ ฝา
фᴐ: фа:ˇ крышка
พอ พาน
пхᴐ: пха:н традиционный тайский поднос
ฟอ ฟัน
фᴐ: фан зуб
ภอ สำเภา
пхᴐ: сам ˇ пхау лодка (джонка)
มอ ม้า
мᴐ: ма:ˊ лошадь
ยอ ยักษ์
йᴐ: йак ˊ великан
รอ เรือ
рᴐ: рыа лодка
ลอ ลิง
лᴐ: линг обезьяна
วอ แหวน
вᴐ: вэ:нˇ кольцо
ศอ ศาลา
сᴐ:ˇ са:ˇла: беседка
ษอ ฤๅษี
сᴐˇ ры: си:ˇ аскет
สอ เสือ
сᴐ:ˇ сыаˇ тигр
หอ หีบ
хᴐ: ˇ хи:п ˋ сундук
ฬอ จุฬา
лᴐ: тьу ˋ ла: воздушный змей
ออ อ่าง
ɔᴐ: а:нг ˋ таз
ฮอ นกฮูก
хᴐ: нок ˊ ху:к ˆ сова
Согласные не входящие в алфавит
ры
лы

Гласные

Символ Название
สระ อะ
สระ อา
อิ สระ อิ
อี สระ อี
อึ สระ อึ
อื สระ อื
อุ สระ อุ
อู สระ อู
เ-ะ สระ เอะ
เ- สระ เอ
แ-ะ สระ แอะ
แ- สระ แอ
โ-ะ สระ โอะ
โ- สระ โอ
เ-าะ สระ เอาะ
-อ สระ ออ
เ-อะ สระ เออะ
เ-อ สระ เออ
เอียะ สระ เอียะ
เอีย สระ เอีย
เอือะ สระ เอือะ
เอือ สระ เอือ
อัวะ สระ อัวะ
อัว สระ อัว
อำ สระ อำ
ใ- สระ ใอ
ไ- สระ ไอ
เ-า สระ เอา
ฤ รึ
ฤๅ ฤๅ รือ
ฦ ลึ
ฦๅ ฦๅ ลือ

Значки для обозначения тонов

Символ Название Произношение Тон
อ่ ไม้เอก
май4е:к1 низкий тон, если класс высокий или средний; падающий тон если класс низкий
อ้ ไม้โท
май3тхо:0 падающий тон, если класс высокий или средний; высокий тон если класс низкий
อ๊ ไม้ตรี
май3три1 высокий
อ่ ไม้จัตวา
май3тят1та1ва восходящий

Видео


Тайское чтение за 6 уроков

Произношение всех согласных носителем языка

Произношение всех гласных носителем языка

Почему написано ко-каи, а не го-гаи, "као", а не "гао" (девять, เก้า), и т.д.? Что на счет транслитерации?

Большинство пособий по изучению тайского языка сделаны/адаптированы под англоязычную аудиторию и к особенностям речи и произношения звуков носителями английского языка. Русские буквы и звуки ближе к тайским в части особенностей передачи звуков, поэтому в словах с ก, буква "к" звучит больше как русская "к" в слове кино, поэтому "као", а не "гао".

Общепринятой фонетической транскрипции для тайского языка нет, поэтому для удобства изложения предлагается транскрипция, основанная на русском алфавите, который довольно точно отражает звуки тайской речи. Недостающие буквенные обозначения для передачи гласных букв заимствованы из латинской транскрипции. Знак /ᴐ/ используется для обозначения звука, близкого к английскому /ᴐ/, например в слове court; знаком /ə/ обозначается звук похожий на английский /ə/ в словах fur и berth. Кроме того в транскрипцию введен знак /:/ который после гласной буквы указывает на долготу гласного звука.

Тайский язык. Морев Л.Н.

Что касается транслитерации латинскими буквами, то есть два способа — IPA (International Phonetic Alphabet) и RTGS (Royal Thai General System of Transcription). RTGS по идее должен использоваться официальными тайскими государственными учреждениями, например для указания названий населенных пунктов на дорожных знаках. Однако, часто бывает, что транслитерируется все как попало, и отличить два слова, написанных с помощью латинских букв зачастую невозможно. Так же и различные курсы и школы тайского языка для иностранцев пишут тайские слова латинскими буквами по разному.


Тайские прописи

Вы можете скачать и распечать эти прописи на любом принтере и быстро научиться писать.Программы


Программа KengThai для телефонов под операционной системой Android

Алфавит и цифры для заучивания, с произношением от носителя языка, а так же "прописи".

Скачать


Шрифты для тайских текстов

Для тайских текстов на этом сайте используется шрифт "Sarabun". Sarabun - open source шрифт с поддержкой как латинского так и тайского алфавита. Доступен по лицензии Open Font. Название "Sarabun" (สารบรรณ, RTGS: Saraban) означает документ/архив. Шрифт используется в Королевской Тайской Государственной газете ราชกิจจานุเบกษา. Другие шрифты для использования на сайтах доступны на данной странице.

🇹🇭 Курсы тайского языка 🇹🇭