การออกเสียงประชามติ

ความหมายของคำ

  • กฎ

    น.

    การขอความเห็นชอบจากประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่อาจกระทบถึงประโยชน์ส่วนได้เสียของประเทศชาติหรือประชาชน โดยวิธีการให้ออกเสียงลงมติโดยตรง.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

  1. การออกเสียงประชามติ (POLIT,RID,LEGIS) n.
    • referendum
เรียนภาษาอังกฤษ