1 กระทำคุณ RU
2 ขี่คร่อม RU
3 ข่าวคืบหน้า RU
4 RU
5 คคน-
6 คคนะ
7 คคนัมพร
8 คคนางค์
9 คคนานต์
10 คง RU
11 คงกระพัน
12 คงกระพันชาตรี
13 คงกะพัน RU
14 คงขาด
15 คงคลัง
16 คงคา RU
17 คงคาลัย
18 คงคาเดือด
19 คงตัว RU
20 คงทน RU
21 คงที่ RU
22 คงน้ำคงไฟ RU
23 คงเดิม RU
24 คงเส้นคงวา
25 คงเหลือ
26 คงแก่เรียน RU
27 คงไคยหัตถี
28 คช RU
29 คช- RU
30 คชกรรม
31 คชนาม
32 คชราช
33 คชลักษณ์
34 คชศาสตร์
35 คชสาร
36 คชสีห์
37 คชส่าน
38 คชาชาติ
39 คชาชีพ
40 คชาธาร
41 คชาภรณ์
42 คชินทร์
43 คณ- RU
44 คณนะ
45 คณนา RU
46 คณนาวิทยา RU
47 คณบดี RU
48 คณะ RU
49 คณะกรมการจังหวัด
50 คณะกรรมการ RU
51 คณะกรรมการกฤษฎีกา RU
52 คณะกรรมการกลาง RU
53 คณะกรรมการอำเภอ
54 คณะกรรมาธิการ RU
55 คณะกรรมาธิการร่วมกัน
56 คณะกรรมาธิการวิสามัญ
57 คณะกรรมาธิการสามัญ
58 คณะชาติ RU
59 คณะทหาร RU
60 คณะทูต RU
61 คณะทูตสันถวะไมตรี RU
62 คณะผู้สำเร็จราชการ RU
63 คณะมนตรี RU
64 คณะมนตรีความมั่นคง RU
65 คณะรัฐประหาร RU
66 คณะรัฐมนตรี RU
67 คณะราษฎร RU
68 คณะลูกขุน RU
69 คณะสังฆมนตรี RU
70 คณะองคมนตรี
71 คณาจารย์ RU
72 คณาธิการ
73 คณาธิปไตย RU
74 คณานับ
75 คณานุกรม
76 คณิกา RU
77 คณิต RU
78 คณิต-
79 คณิตศาสตร์ RU
80 คด RU
81 คดกริช
82 คดงอ
83 คดซ่าง
84 คดสร้าง
85 คดี RU
86 คดีดำ
87 คดีปกครอง
88 คดีมโนสาเร่
89 คดีอนาถา
90 คดีอาญา
91 คดีอุทลุม
92 คดีแดง
93 คดีแพ่ง
94 คดีโลก RU
95 คดเคี้ยว RU
96 คดโกง RU
97 คดในข้อ RU
98 คดในข้องอในกระดูก RU
99 คต
100 คติ RU

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 1265