1
2 ฆน-
3 ฆนะ
4 ฆร-
5 ฆรณี
6 ฆระ
7 ฆราวาส
8 ฆาฏ
9 ฆาต
10 ฆาต-
11 ฆาตกร
12 ฆาตกรรม
13 ฆาน
14 ฆาน-
15 ฆานประสาท
16 ฆานินทรีย์
17 ฆ่า
18 ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก
19 ฆ่าควายเสียดายเกลือ
20 ฆ่าช้างเอางา
21 ฆ่าตัดตอน
22 ฆ่าปิดปาก
23 ฆ่าฟัน
24 ฆ่าแกง
25 ฆ่าไม่ตายขายไม่ขาด
26 ฆ้อง
27 ฆ้องกระแต
28 ฆ้องคู่
29 ฆ้องชัย
30 ฆ้องปากแตก
31 ฆ้องมอง
32 ฆ้องวง
33 ฆ้องสามย่าน
34 ฆ้องหุ่ย
35 ฆ้องเหม่ง
36 ฆ้องโหม่ง
37 เฆี่ยน
38 โฆรวิส
39 โฆษก
40 โฆษณา
41 โฆษณาการ
42 โฆษณาชวนเชื่อ
43 โฆษะ
44 โฆษิต

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย