1 กองจรยุทธ์ RU
2 กินข้าวแล้วจึงไป RU
3 กินจม RU
4 ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณ RU
5 ขันจ้าน RU
6 คอยจม RU
7 คิดจะไป RU
8 RU
9 จก RU
10 จกอบ
11 จง RU
12 จงกรม
13 จงกรมแก้ว
14 จงกล
15 จงกลนี
16 จงดี RU
17 จงรัก
18 จงรักภักดี RU
19 จงอร
20 จงอาง RU
21 จงเกลียดจงชัง
22 จงโคร่ง
23 จงใจ RU
24 จงไป RU
25 จญ
26 จด RU
27 จด ๆ จ้อง ๆ
28 จดจำ RU
29 จดจ่อ RU
30 จดจ้อง RU
31 จดทะเบียน RU
32 จดทะเบียนการค้า RU
33 จดบัญชี RU
34 จดบันทึก RU
35 จดหมัด RU
36 จดหมาย RU
37 จดหมายข่าว
38 จดหมายจดทะเบียน RU
39 จดหมายปิดผนึก RU
40 จดหมายเปิดผนึก RU
41 จดหมายเวียน
42 จดหมายเหตุ RU
43 จดุร-
44 จดุรงค์
45 จดูร-
46 จดแก้ว RU
47 จดไม่ลง
48 จตุ RU
49 จตุ-
50 จตุกาลธาตุ
51 จตุตถ-
52 จตุตถี
53 จตุทิพยคันธา
54 จตุบท RU
55 จตุบริษัท
56 จตุปัจจัย
57 จตุปาริสุทธิศีล
58 จตุผลาธิกะ
59 จตุร RU
60 จตุร-
61 จตุรคูณ
62 จตุรงคนายก
63 จตุรงคประดับ
64 จตุรงคพล
65 จตุรงคยมก
66 จตุรงคินีเสนา
67 จตุรงคเสนา
68 จตุรงคโยธา
69 จตุรงค์
70 จตุรถ-
71 จตุรพักตร์
72 จตุรพิธ
73 จตุรพิธพร
74 จตุรภุช
75 จตุรภูมิ
76 จตุรมุข
77 จตุรยุค
78 จตุรัส RU
79 จตุรัสแดง RU
80 จตุราริยสัจ
81 จตุรเพท
82 จตุรเวท
83 จตุลังคบาท
84 จตุวาตผล
85 จตุสดมภ์
86 จตุโลกบาล
87 จทึง
88 จน RU
89 จนกรอบ RU
90 จนกระทั่ง RU
91 จนกว่า RU
92 จนกว่าจะพบกันใหม่ RU
93 จนชั้น
94 จนด้วยเกล้า
95 จนตรอก RU
96 จนถึง RU
97 จนบัดนี้ RU
98 จนปัญญา RU
99 จนมุม RU
100 จนเป็น RU

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 828