1
2 จก
3 จกอบ
4 จง
5 จงกรม
6 จงกรมแก้ว
7 จงกล
8 จงกลนี
9 จงดี
10 จงรัก
11 จงรักภักดี
12 จงอร
13 จงอาง
14 จงเกลียดจงชัง
15 จงโคร่ง
16 จงใจ
17 จญ
18 จด
19 จด ๆ จ้อง ๆ
20 จดจำ
21 จดจ่อ
22 จดจ้อง
23 จดทะเบียน
24 จดหมัด
25 จดหมาย
26 จดหมายข่าว
27 จดหมายเวียน
28 จดหมายเหตุ
29 จดุร-
30 จดุรงค์
31 จดูร-
32 จดไม่ลง
33 จตุ-
34 จตุกาลธาตุ
35 จตุตถ-
36 จตุตถี
37 จตุทิพยคันธา
38 จตุบท
39 จตุบริษัท
40 จตุปัจจัย
41 จตุปาริสุทธิศีล
42 จตุผลาธิกะ
43 จตุร-
44 จตุรคูณ
45 จตุรงคนายก
46 จตุรงคประดับ
47 จตุรงคพล
48 จตุรงคยมก
49 จตุรงคินีเสนา
50 จตุรงคเสนา
51 จตุรงคโยธา
52 จตุรงค์
53 จตุรถ-
54 จตุรพักตร์
55 จตุรพิธ
56 จตุรพิธพร
57 จตุรภุช
58 จตุรภูมิ
59 จตุรมุข
60 จตุรยุค
61 จตุราริยสัจ
62 จตุรเพท
63 จตุรเวท
64 จตุลังคบาท
65 จตุวาตผล
66 จตุสดมภ์
67 จตุโลกบาล
68 จทึง
69 จน
70 จนกระทั่ง
71 จนกว่า
72 จนชั้น
73 จนด้วยเกล้า
74 จนถึง
75 จนแล้วจนรอด
76 จนได้
77 จบ
78 จบเห่
79 จม
80 จมปลัก
81 จมร
82 จมรี
83 จมื่น
84 จมูก
85 จมูกข้าว
86 จมูกปลาหลด
87 จมูกปลาไหล
88 จมูกมด
89 จมูกวัว
90 จมูกหลอด
91 จมเบ้า
92 จมไม่ลง
93 จยุติ
94 จร
95 จร-
96 จรก
97 จรกลู่
98 จรคั่ง
99 จรจรัล
100 จรจัด

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 2