จดหมายเวียน
ลักษณนาม: ฉบับ แผ่น

ความหมายของคำ

 • ปาก

  น.

  หนังสือเวียน

 • หนังสือที่มีข้อความเหมือนกัน ส่งไปถึงคนจำนวนมาก.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. จดหมายเวียน (RID,ECONO) n.
  • circular
  • handbill
  • flier