จตุบริษัท

ความหมายของคำ

  • น.

    บริษัท ๔ เหล่า, ถ้าเป็นพุทธบริษัท คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา, ถ้าเป็นราชบริษัทหรือประชุมชนทั่วไป ได้แก่ กษัตริย์ พราหมณ์ คฤหบดี สมณะ.

    (ป.).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จตุบริษัท n.
    • the four estates of the realm