จบเห่

คำแปลรัสเซีย

เปิด 185

ความหมายของคำ

  • ปาก

    ก.

    หมดเสียง

  • สิ้นท่า, หมดท่า

  • ยุติ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. จบเห่ v.
    • be done for