1
2 ซงดำ
3 ซง้า
4 ซด
5 ซน
6 ซบ
7 ซบเซา
8 ซม
9 ซมซาน
10 ซรอกซรัง
11 ซระ
12 ซวด
13 ซวดทรง
14 ซวดเซ
15 ซวน
16 ซวนเซ
17 ซวย
18 ซอ
19 ซอก
20 ซอกซอน
21 ซอกซัง
22 ซอกแซก
23 ซอง
24 ซองขาว
25 ซองพลู
26 ซองมือ
27 ซองหาง
28 ซองแมว
29 ซอด้วง
30 ซอน
31 ซอม
32 ซอมซ่อ
33 ซอย
34 ซอยผม
35 ซอยเท้า
36 ซอยไพ่
37 ซอส
38 ซอสามสาย
39 ซออู้
40 ซอแซ
41 ซอโอก
42 ซะซร้าว
43 ซะซอเซีย
44 ซะซิกซะแซ
45 ซะซิบ
46 ซะซ่อง
47 ซะเซาะ
48 ซะเซียบ
49 ซัก
50 ซักค้าน
51 ซักซ้อม
52 ซักถาม
53 ซักฟอก
54 ซักส้าว
55 ซักแห้ง
56 ซักไซ้
57 ซัง
58 ซังกะตาย
59 ซังตาย
60 ซัด
61 ซัดข้าวสาร
62 ซัดชาตรี
63 ซัดทราย
64 ซัดทอด
65 ซัดน้ำ
66 ซัดยา
67 ซัดเซ
68 ซับ
69 ซับขนุน
70 ซับซาบ
71 ซับซี่
72 ซับซ้อน
73 ซับพระพักตร์
74 ซับใน
75 ซัลฟา
76 ซั้ง
77 ซั้น
78 ซั้ว
79 ซา
80 ซาก
81 ซากดึกดำบรรพ์
82 ซากศพ
83 ซาง
84 ซาด
85 ซาน
86 ซานซม
87 ซาบซึ้ง
88 ซาบซ่าน
89 ซาบะ
90 ซาลาเปา
91 ซาว
92 ซาวน้ำ
93 ซาวเสียง
94 ซาหริ่ม
95 ซาแมเรียม
96 ซำ
97 ซิ
98 ซิก
99 ซิก ๆ
100 ซิกข์

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย