1
2 ฌาน
3 ฌาปน-
4 ฌาปนกิจ
5 ฌาปนกิจสงเคราะห์
6 ฌาปนสถาน
7 เฌอ
8 เฌอเอม

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย