ญาติกาญาติโก

ความหมายของคำ

  • ยาดติ-

    ปาก

    น.

    เหล่าเครือญาติ.