ญาติสืบสาโลหิต

ความหมายของคำ

  • กฎ

    น.

    ญาติที่มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือด.