ไญยธรรม

ความหมายของคำ

  • เยยฺยะทำ, ไยยะทำ

    แบบ

    น.

    ธรรมที่ควรรู้.

    (ป. เยฺย + ส. ธรฺม).