1
2 ฐกัด
3 ฐากูร
4 ฐาน
5 ฐาน-
6 ฐานกรณ์
7 ฐานบัทม์
8 ฐานราก
9 ฐานสิงห์
10 ฐานะ
11 ฐานันดร
12 ฐานันดรที่
13 ฐานานุกรม
14 ฐานานุรูป
15 ฐานานุศักดิ์
16 ฐานียะ
17 ฐานเขียง
18 ฐานเชิงบาตร
19 ฐานเท้าสิงห์
20 ฐาปน-
21 ฐาปนา
22 ฐายี
23 ฐิตะ
24 ฐิติ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย