1
2 ณรงค์
3 เณร
4 เณรหน้าไฟ
5 เณรหางนาค

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย