1
2 ดก
3 ดกดื่น
4 ดง
5 ดงดาน
6 ดงดิบ
7 ดงดึก
8 ดงวาย
9 ดนตรี
10 ดนยะ
11 ดนยา
12 ดนัย
13 ดนุ
14 ดนุช
15 ดนู
16 ดนโด่
17 ดบัสวิน
18 ดบัสวี
19 ดม
20 ดมไร
21 ดร
22 ดรงค์
23 ดรณี
24 ดรธาน
25 ดรรชนี
26 ดรรชนีหักเห
27 ดราฟต์
28 ดรุ
29 ดรุณ
30 ดรุณาณัติ
31 ดรุณี
32 ดฤถี
33 ดล
34 ดล-
35 ดลบันดาล
36 ดลภาค
37 ดลใจ
38 ดวง
39 ดวงชะตา
40 ดวงตรา
41 ดวงตราไปรษณียากร
42 ดวงตา
43 ดวงสมร
44 ดวงเดือน
45 ดวงเดือนประดับดาว
46 ดวงแก้ว
47 ดวงใจ
48 ดวจ
49 ดวด
50 ดอก
51 ดอกกระบอก
52 ดอกกะทือ
53 ดอกก้าน
54 ดอกข้าวใหม่
55 ดอกจอก
56 ดอกจัน
57 ดอกจันทน์
58 ดอกจิก
59 ดอกชนต้น
60 ดอกดั้ว
61 ดอกดิน
62 ดอกดินแดง
63 ดอกด้าย
64 ดอกถวายพระ
65 ดอกทอง
66 ดอกน้ำผึ้ง
67 ดอกบัว
68 ดอกบุก
69 ดอกผล
70 ดอกผลธรรมดา
71 ดอกผลนิตินัย
72 ดอกพิกุลร่วง
73 ดอกฟอน
74 ดอกฟ้า
75 ดอกมะขาม
76 ดอกมะตาด
77 ดอกยาง
78 ดอกรัก
79 ดอกลำดวน
80 ดอกสร้อย
81 ดอกหมาก
82 ดอกหิน
83 ดอกอาว
84 ดอกเบี้ย
85 ดอกเบี้ยทบต้น
86 ดอกเล็บ
87 ดอกไม้
88 ดอกไม้จันทน์
89 ดอกไม้จีน
90 ดอกไม้จีบ
91 ดอกไม้ตาด
92 ดอกไม้ทะเล
93 ดอกไม้น้ำ
94 ดอกไม้พวง
95 ดอกไม้พุ่ม
96 ดอกไม้รุ่ง
97 ดอกไม้ร่วง
98 ดอกไม้เจ้า
99 ดอกไม้เทียน
100 ดอกไม้เพลิง

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 5