ดอกเบี้ย

คำแปลรัสเซีย

เปิด 256

ความหมายของคำ

  • กฎ

    น.

    ผลประโยชน์ที่บุคคลหนึ่งต้องใช้ให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่ง เพื่อการที่ได้ใช้เงินของบุคคลนั้น หรือเพื่อการไม่ชำระหนี้หรือชำระหนี้ไม่ถูกต้องหรือชำระหนี้ล่าช้า ทั้งนี้ โดยคำนวณเป็นรายวัน รายเดือนหรือรายปี จากยอดเงินต้นหรือยอดเงินที่ต้องชำระ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ดอกเบี้ย (RID,ECONO,LEGIS,SCIENTIA (math),COMM) n.
    • interest