1
2 ถก
3 ถกล
4 ถกเขมร
5 ถกเถียง
6 ถงัน
7 ถงาด
8 ถด
9 ถดถอย
10 ถนน
11 ถนนลาดยาง
12 ถนนสาธารณะ
13 ถนนส่วนบุคคล
14 ถนป
15 ถนอม
16 ถนอมอาหาร
17 ถนะ
18 ถนัด
19 ถนัดขวา
20 ถนัดซ้าย
21 ถนัดถนี่
22 ถนัดปาก
23 ถนัดมือ
24 ถนัดใจ
25 ถนัน
26 ถนำ
27 ถนำทึก
28 ถนิม
29 ถนิมกาม
30 ถนิมพิมพาภรณ์
31 ถนิมสร้อย
32 ถบ
33 ถบดี
34 ถม
35 ถมดำ
36 ถมตะทอง
37 ถมถืด
38 ถมทอง
39 ถมปรักมาศ
40 ถมปัด
41 ถมยา
42 ถมอ
43 ถมึงทึง
44 ถมเงิน
45 ถมเถ
46 ถมไป
47 ถล
48 ถลก
49 ถลกบาตร
50 ถลน
51 ถลม
52 ถลอก
53 ถละ
54 ถลัน
55 ถลา
56 ถลาก
57 ถลากถลำ
58 ถลากไถล
59 ถลาย
60 ถลำ
61 ถลำตัว
62 ถลำถลาก
63 ถลำใจ
64 ถลีถลำ
65 ถลึงตา
66 ถลุง
67 ถลุน
68 ถล่ม
69 ถวัด
70 ถวัดถวัน
71 ถวัล
72 ถวัลย์
73 ถวาย
74 ถวายกร
75 ถวายข้าวพระ
76 ถวายงาน
77 ถวายตัว
78 ถวายบังคม
79 ถวายพระพร
80 ถวายหัว
81 ถวายเนตร
82 ถวิล
83 ถอก
84 ถอง
85 ถอด
86 ถอดความ
87 ถอดดาบ
88 ถอดถอน
89 ถอดยศ
90 ถอดรหัส
91 ถอดรูป
92 ถอดสี
93 ถอดหัวโขน
94 ถอดเขี้ยวถอดเล็บ
95 ถอดเล็บ
96 ถอดใจ
97 ถอดไพ่
98 ถอน
99 ถอนคำฟ้อง
100 ถอนต้นก่นราก

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 3