1
2 น.ส. ๓
3 นก
4 นกกระจอก
5 นกกระจอกทอง
6 นกกระทุง
7 นกกะปูด
8 นกกางปีก
9 นกคุ่ม
10 นกจาก
11 นกต่อ
12 นกปล่อย
13 นกยูง
14 นกรู้
15 นกสองหัว
16 นกหก
17 นกหวีด
18 นกอยู่ในปล่อง
19 นกุล
20 นกเขา
21 นข-
22 นขลิขิต
23 นขะ
24 นขา
25 นขเลขา
26 นค-
27 นคร
28 นคร-
29 นครบาล
30 นครบาลจังหวัด
31 นครรัฐ
32 นครวาสี
33 นคราทร
34 นครินทร์
35 นครโสภิณี
36 นครโสเภณี
37 นคะ
38 นคินทร
39 นคินทร์
40 นคเรศ
41 นง
42 นงคราญ
43 นงคุฐ
44 นงนุช
45 นงพะงา
46 นงพาล
47 นงพุธ
48 นงราม
49 นงลักษณ์
50 นงเยาว์
51 นงโพธ
52 นท
53 นที
54 นทีรัย
55 นนตรา
56 นนทรี
57 นนทลี
58 นนทิ
59 นนท์
60 นบ
61 นบนอบ
62 นปุงสกลิงค์
63 นปุงสกลึงค์
64 นพ
65 นพ-
66 นพกะ
67 นพคุณ
68 นพนิต
69 นพปฎล
70 นพพล
71 นพพวง
72 นพพัน
73 นพรัตน์
74 นพศก
75 นพศูล
76 นพเก้า
77 นพเคราะห์
78 นภ-
79 นภจร
80 นภดล
81 นภมณฑล
82 นภวิถี
83 นภศูล
84 นภสินธุ์
85 นภา
86 นภาลัย
87 นม
88 นม-
89 นมกระแชง
90 นมข้น
91 นมควาย
92 นมชะนี
93 นมช้าง
94 นมตาบอด
95 นมตาสะแก
96 นมตำเรีย
97 นมตำเลีย
98 นมนาง
99 นมนาน
100 นมบกอกพร่อง

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 11