1
2 ปก
3 ปกกระพอง
4 ปกครอง
5 ปกคลุม
6 ปกติ
7 ปกปักรักษา
8 ปกปิด
9 ปกป้อง
10 ปกรณัม
11 ปกรณ์
12 ปการ
13 ปกิณก-
14 ปกิณกะ
15 ปกีรณัม
16 ปกเกศ
17 ปง
18 ปงช้าง
19 ปงปัง
20 ปฎล
21 ปฏัก
22 ปฏิ-
23 ปฏิกรณ์
24 ปฏิกรรมสงคราม
25 ปฏิการ-
26 ปฏิการะ
27 ปฏิกิริยา
28 ปฏิกูล
29 ปฏิคคหิต
30 ปฏิคม
31 ปฏิคหิต-
32 ปฏิคาหก
33 ปฏิฆะ
34 ปฏิชีวนะ
35 ปฏิญญา
36 ปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน
37 ปฏิญาณ
38 ปฏิทิน
39 ปฏิทินโหราศาสตร์
40 ปฏิบถ
41 ปฏิบัติ
42 ปฏิบัติการ
43 ปฏิบัติธรรม
44 ปฏิบัติบูชา
45 ปฏิปทา
46 ปฏิปักษ์
47 ปฏิปุจฉาพยากรณ์
48 ปฏิปุจฉาวาที
49 ปฏิพัทธ์
50 ปฏิพากย์
51 ปฏิภาค
52 ปฏิภาค-
53 ปฏิภาคนิมิต
54 ปฏิภาณ
55 ปฏิภาณ-
56 ปฏิภาณกวี
57 ปฏิภาณปฏิสัมภิทา
58 ปฏิภาณโวหาร
59 ปฏิมา
60 ปฏิมากร
61 ปฏิยุทธ์
62 ปฏิรพ
63 ปฏิรูป
64 ปฏิรูป-
65 ปฏิวัติ
66 ปฏิวาต
67 ปฏิวาท
68 ปฏิสนธิ
69 ปฏิสวะ
70 ปฏิสังขรณ์
71 ปฏิสันถาร
72 ปฏิสัมภิทา
73 ปฏิเวธ
74 ปฏิเสธ
75 ปฏิเสธข่าว
76 ปฏิโลม
77 ปฐพี
78 ปฐพีวิทยา
79 ปฐม
80 ปฐม-
81 ปฐมกรรม
82 ปฐมฌาน
83 ปฐมดุสิต
84 ปฐมทัศน์
85 ปฐมนิเทศ
86 ปฐมบุรุษ
87 ปฐมพยาบาล
88 ปฐมยาม
89 ปฐมฤกษ์
90 ปฐมวัย
91 ปฐมสมโพธิ
92 ปฐมสุรทิน
93 ปฐมาษาฒ
94 ปฐมเทศนา
95 ปฐมโพธิกาล
96 ปฐวี
97 ปฐวีธาตุ
98 ปณต
99 ปณาม
100 ปณิธาน

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 22