ผลพลอยได้

ความหมายของคำ

  • น.

    สิ่งที่ได้รับนอกเหนือจากผลที่ได้ตามความมุ่งหมาย.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ผลพลอยได้ (ECONO) n. exp.
    • by-product