1
2 ฝน
3 ฝนชะช่อมะม่วง
4 ฝนชะลาน
5 ฝนซู่
6 ฝนตกก็แช่ง ฝนแล้งก็ด่า
7 ฝนตกขี้หมูไหล
8 ฝนตกอย่าเชื่อดาว
9 ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
10 ฝนตกไม่มีเค้า
11 ฝนทอง
12 ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
13 ฝนสั่งฟ้า
14 ฝนสั่งฟ้า ปลาสั่งหนอง
15 ฝนหลวง
16 ฝนห่าแก้ว
17 ฝนเทียม
18 ฝนแสนห่า
19 ฝนไล่ช้าง
20 ฝรั่ง
21 ฝรั่งกังไส
22 ฝรั่งขี้นก
23 ฝรั่งมังค่า
24 ฝรั่งเศส
25 ฝอย
26 ฝอยทอง
27 ฝัก
28 ฝักถั่ว
29 ฝักบัว
30 ฝักฝ่าย
31 ฝักพร้า
32 ฝักมะขาม
33 ฝักยาว
34 ฝักเพกา
35 ฝักแค
36 ฝักใฝ่
37 ฝัง
38 ฝังรกฝังราก
39 ฝังรกราก
40 ฝังรอย
41 ฝังรูป
42 ฝังหัว
43 ฝังเข็ม
44 ฝังใจ
45 ฝัด
46 ฝัน
47 ฝันกลางวัน
48 ฝันเปียก
49 ฝันเฟื่อง
50 ฝั่ง
51 ฝั่งฝา
52 ฝา
53 ฝาก
54 ฝากกอง
55 ฝากกาย
56 ฝากครรภ์
57 ฝากตน
58 ฝากตัว
59 ฝากทรัพย์
60 ฝากท้อง
61 ฝากบำเรอ
62 ฝากประจำ
63 ฝากปลาไว้กับแมว
64 ฝากผี
65 ฝากผีฝากไข้
66 ฝากฝัง
67 ฝากระดาน
68 ฝากสู่
69 ฝากเนื้อฝากตัว
70 ฝากเนื้อไว้กับเสือ
71 ฝากเผื่อเรียก
72 ฝากโรงเรียน
73 ฝากไข้
74 ฝากไว้ก่อน
75 ฝาง
76 ฝาชี
77 ฝาด
78 ฝาน
79 ฝาย
80 ฝาละมี
81 ฝาสายบัว
82 ฝาสำหรวด
83 ฝาหอยโข่ง
84 ฝาหุ้มกลอง
85 ฝาเสี้ยว
86 ฝาแฝด
87 ฝาไหล
88 ฝิ่น
89 ฝิ่นต้น
90 ฝี
91 ฝีก
92 ฝีกาฬ
93 ฝีคัณฑมาลา
94 ฝีคัณฑสูตร
95 ฝีจัก
96 ฝีจักร
97 ฝีดาษ
98 ฝีดิบ
99 ฝีตีน
100 ฝีประคำร้อย

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 1