1
2 พก
3 พก-
4 พกจร
5 พกนุ่น
6 พกพ่าย
7 พกลม
8 พกหิน
9 พกา
10 พกุระ
11 พกุล
12 พง
13 พงพี
14 พงศ-
15 พงศกร
16 พงศธร
17 พงศา
18 พงศาวดาร
19 พงศาวลี
20 พงศ์
21 พงศ์พันธุ์
22 พจน-
23 พจนา
24 พจนานุกรม
25 พจนารถ
26 พจนีย์
27 พจน์
28 พจมาน
29 พจี
30 พชระ
31 พญา
32 พญากาสัก
33 พญาขามป้อม
34 พญาฉัททันต์
35 พญาช้างเผือก
36 พญาณ
37 พญาดาบหัก
38 พญาปากกว้าง
39 พญาพยาต
40 พญามะขามป้อม
41 พญามือเหล็ก
42 พญามุตติ
43 พญามูมิน
44 พญามูลเหล็ก
45 พญายา
46 พญารากดำ
47 พญารากเดียว
48 พญาลอ
49 พญาสัตบรรณ
50 พญาเดิน
51 พญาแปร
52 พญาโศก
53 พญาไทย
54 พญาไฟ
55 พญาไม้
56 พญาไร้ใบ
57 พณิช
58 พณิชย์
59 พด
60 พดกริช
61 พดด้วง
62 พธู
63 พน
64 พน-
65 พนขัณฑ์
66 พนจร
67 พนจรก
68 พนชีวี
69 พนธารา
70 พนม
71 พนมมือ
72 พนมศก
73 พนมศพ
74 พนมสวรรค์
75 พนมเพลิง
76 พนวาสี
77 พนสณฑ์
78 พนอง
79 พนอม
80 พนัก
81 พนักงาน
82 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจ
83 พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่
84 พนักงานสอบสวน
85 พนักงานเจ้าหน้าที่
86 พนัง
87 พนัน
88 พนันขันต่อ
89 พนันดร
90 พนัส
91 พนัส-
92 พนัสดม
93 พนัสบดี
94 พนา
95 พนาด
96 พนาดร
97 พนาดอน
98 พนาธวา
99 พนานดร
100 พนาย

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 16