1
2 ภควดี
3 ภควัต
4 ภควันต์
5 ภควัม
6 ภควา
7 ภควาน
8 ภคะ
9 ภคันทลา
10 ภคินี
11 ภณะ
12 ภณิดา
13 ภบท.
14 ภพ
15 ภมการ
16 ภมร
17 ภมริน
18 ภมรี
19 ภมรเคล้า
20 ภมุ
21 ภมุกะ
22 ภมุกา
23 ภย-
24 ภยันตราย
25 ภยาคติ
26 ภรณี
27 ภรณีภู
28 ภรต
29 ภรต-
30 ภรตวรรษ
31 ภรตศาสตร์
32 ภรรดร
33 ภรรดา
34 ภรรยา
35 ภระ
36 ภระมร
37 ภระมรี
38 ภรัสดาษ
39 ภราดร
40 ภราดรภาพ
41 ภราดา
42 ภราตร-
43 ภราตรภาพ
44 ภราตฤ-
45 ภราตฤภาพ
46 ภริยา
47 ภรู
48 ภรูมณฑล
49 ภฤงคาร
50 ภฤดก
51 ภฤดี
52 ภฤตย์
53 ภฤศ
54 ภฤษฏ์
55 ภว-
56 ภวกษัย
57 ภวตัณหา
58 ภวนะ
59 ภวปาระ
60 ภวะ
61 ภวัคระ
62 ภวังค-
63 ภวังคจิต
64 ภวังค์
65 ภวันดร
66 ภวาภพ
67 ภักขะ
68 ภักดี
69 ภักต-
70 ภักตกฤตย์
71 ภักตะ
72 ภักติ
73 ภักษ-
74 ภักษการ
75 ภักษา
76 ภักษาหาร
77 ภักษ์
78 ภัค
79 ภัคน์
80 ภังค-
81 ภังคะ
82 ภังคี
83 ภัจ
84 ภัญชะ
85 ภัณฑ-
86 ภัณฑครรภ
87 ภัณฑนะ
88 ภัณฑาคาร
89 ภัณฑาคาริก
90 ภัณฑารักษ์
91 ภัณฑู
92 ภัณฑูกรรม
93 ภัณฑ์
94 ภัต
95 ภัต-
96 ภัตกิจ
97 ภัตตาคาร
98 ภัตตาหาร
99 ภัตร
100 ภัทร-

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย