ภยันตราย

ความหมายของคำ

 • พะยันตะราย

  น.

  ภัยและอันตราย.

  (ป.).

 • ดู ภย-.

  ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ภย-

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ Volubilis

 1. ภยันตราย (LEGIS) n.
  • harm and danger
  • danger
  • hazard
  • risk
  • peril
เรียนภาษาอังกฤษ