1
2 ลก
3 ลการ
4 ลกุจ
5 ลคุฑ
6 ลคุฬ
7 ลฆุ
8 ลฆุจิต
9 ลฆุภาพ
10 ลฆุโภชน์
11 ลง
12 ลงกระหม่อม
13 ลงกลอน
14 ลงกา
15 ลงขัน
16 ลงข่าว
17 ลงคราม
18 ลงความเห็น
19 ลงคอ
20 ลงคะแนน RU
21 ลงจอบ
22 ลงจอบลงเสียม
23 ลงชื่อ
24 ลงดาบ
25 ลงตัว
26 ลงถม
27 ลงถมยาสี
28 ลงทอง
29 ลงทะเบียน
30 ลงทัณฑ์
31 ลงทุน
32 ลงท่า
33 ลงท้อง
34 ลงท้าย
35 ลงนะหน้าทอง
36 ลงนา
37 ลงนาม
38 ลงปฏัก
39 ลงประตัก
40 ลงผี
41 ลงฝัก
42 ลงพระบังคน
43 ลงพื้น
44 ลงพุง
45 ลงมติ
46 ลงมีด
47 ลงมีดลงไม้
48 ลงมือ
49 ลงยา
50 ลงรอย
51 ลงรอยกัน
52 ลงรัก
53 ลงราก
54 ลงศอก
55 ลงสนาม
56 ลงสมุก
57 ลงสิ่ว
58 ลงสี
59 ลงส้น
60 ลงหญ้าช้าง
61 ลงหลักปักฐาน
62 ลงหัว
63 ลงหิน
64 ลงอาชญา
65 ลงอาญา
66 ลงอุโบสถ
67 ลงเข็ม
68 ลงเงิน
69 ลงเนื้อเห็นด้วย
70 ลงเรือลำเดียวกัน
71 ลงเลขลงยันต์
72 ลงเวลา
73 ลงเส้น
74 ลงเอย
75 ลงแขก
76 ลงแดง
77 ลงแป้ง
78 ลงแรง
79 ลงโกศ
80 ลงโทษ
81 ลงโบสถ์
82 ลงโรง
83 ลงไม้
84 ลฐิกา
85 ลด
86 ลดชั้น
87 ลดตัว
88 ลดราวาศอก
89 ลดรูป
90 ลดละ
91 ลดหย่อน
92 ลดหลั่น
93 ลดา
94 ลดาวัลย์
95 ลดเขื่อน
96 ลดเพดานบิน
97 ลดเลี้ยว
98 ลดเลี้ยวเกี้ยวพา
99 ลน
100 ลนควัน

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 23