1
2 ฦๅ
3 ฦๅชา
4 ฦๅสาย

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย