ฦๅ

ความหมายของคำ

  • วิธีเขียนเสียง ลึ ลือ แต่บัญญัติเขียนเป็นอีกรูปหนึ่งต่างหาก อนุโลมตามอักขรวิธีของสันสกฤต.

  • โบ

    ก.

    ลือ.