1
2 ศก
3 ศกฏะ
4 ศกละ
5 ศกุน
6 ศกุนต์
7 ศกุนิ
8 ศกุนี
9 ศงกา
10 ศจี
11 ศฐะ
12 ศดก
13 ศต-
14 ศตกะ
15 ศตบาท
16 ศตปที
17 ศตพรรษ
18 ศตภิษัช
19 ศตวรรษ
20 ศตสังวัตสร์
21 ศตะ
22 ศตัฆนี
23 ศนิ
24 ศนิวาร
25 ศพ
26 ศพละ
27 ศมนะ
28 ศมะ
29 ศยนะ
30 ศยะ
31 ศยาม
32 ศยามล
33 ศร
34 ศรนารายณ์
35 ศรภะ
36 ศรมณะ
37 ศรรกรา
38 ศรวณะ
39 ศรวณีย์
40 ศรวิษฐา
41 ศรศิลป์ไม่กินกัน
42 ศระวณะ
43 ศรัณยู
44 ศรัณย์
45 ศรัถนะ
46 ศรัท
47 ศรัทธา
48 ศรัย
49 ศราทธ-
50 ศราทธพรต
51 ศราทธ์
52 ศราพ
53 ศราพก
54 ศรายุธ
55 ศราวก
56 ศราวณะ
57 ศราวรณ์
58 ศราสน์
59 ศรี
60 ศรีตรัง
61 ศรียะลา
62 ศรีสังคีต
63 ศรุตะ
64 ศรุติ
65 ศฤคาล
66 ศฤงคาร
67 ศฤงคารรส
68 ศฤงคาริน
69 ศฤงคารี
70 ศฤงค์
71 ศลภะ
72 ศลัถ
73 ศลิษฏ์
74 ศลิษา
75 ศวศุระ
76 ศวะ
77 ศวัส
78 ศวัสนะ
79 ศวา
80 ศวาน
81 ศวาสะ
82 ศศ-
83 ศศธร
84 ศศพินทุ์
85 ศศลักษณ์
86 ศศะ
87 ศศิ
88 ศศิกษัย
89 ศศิขัณฑ์
90 ศศิธร
91 ศศิน
92 ศศิมณฑล
93 ศศิวิมล
94 ศศิเคราะห์
95 ศศี
96 ศสา
97 ศอ
98 ศอก
99 ศอกกลับ
100 ศอกกำ

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 1