สกทาคามิผล

ความหมายของคำ

  • สะกะ-, สะกิ-

    น.

    ธรรมที่พระสกทาคามีได้บรรลุ.

    (ป. สกทาคามิผล, สกิทาคามิผล; ส. สกฤทาคามินฺ + ผล). <i>(ดู ผล)</i>.

    ความหมายที่เกี่ยวข้อง ดู ผล