ความหมายของคำ

  • ลอ

    พยัญชนะตัวที่ ๔๒ เรียกว่า ฬอ จุฬา เป็นอักษรต่ำใช้เป็นพยัญชนะต้น และเป็นตัวสะกดในมาตรากนหรือแม่กน เช่น ว่าวจุฬา ทมิฬ ปลาวาฬ.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. ฬ ((THA),RID,ALPHA) n. exp.
    • [forty-second letter of the Thai alphabet]