อกุศล-เจตนา

ความหมายของคำ

  • อะกุสนละเจดตะนา

    น.

    ความตั้งใจเป็นบาป, ความคิดชั่ว.

    (ส.; ป. อกุสลเจตนา).