องควิการ

ความหมายของคำ

  • องคะวิกาน

    น.

    ความชำรุดแห่งอวัยวะต่าง ๆ มีตาบอด แขนหัก เป็นต้น.

    (ป.).