องค์ประชุม

ความหมายของคำ

  • น.

    จำนวนสมาชิกหรือกรรมการที่มาประชุมตามข้อบังคับการประชุมที่กำหนดไว้ เช่น กรรมการต้องมาประชุมอย่างน้อยครึ่งหนึ่งจึงจะถือว่าเป็นองค์ประชุม.

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

  1. องค์ประชุม (ECONO) n.
    • quorum