องค-วิเกษป

ความหมายของคำ

  • องคะวิกะเสบ

    น.

    ท่าทาง, อาการเคลื่อนไหว.

    (ส. องฺควิเกฺษป; ป. องฺค + วิกฺเขป).