อจินไตย

ความหมายของคำ

 • -จินไต

  ว.

  ที่พ้นความคิด, ไม่ควรคิด, (สิ่งที่เป็นอจินไตยมีอยู่ ๔ อย่างด้วยกัน คือ พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ๑ ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน ๑ วิบากแห่งกรรม ๑ ความคิดเรื่องโลก ๑).

  (ป. อจินฺเตยฺย; ส. อจินฺตฺย).

คำแปลภาษาพจนานุกรมไทย-อังกฤษชื่อ

 1. อจินไตย adj.
  • unthinkable
  • beyond the reach of thought