2501 อกัปปิย-
2502 อกัปปิยวัตถุ
2503 อกัปปิยะ
2504 อกัปปิยโวหาร
2505 อกุศล
2506 อกุศล-
2507 อกุศล-กรรม
2508 อกุศล-เจตนา
2509 อกุศลกรรมบถ
2510 อกุศลมูล
2511 อกเต่า
2512 อกเมือง
2513 อกเลา
2514 อกแตก
2515 อกแล
2516 อกแลกล้วย
2517 อกโรย
2518 อกไก่
2519 อกไหม้ไส้ขม
2520 อคติ
2521 อคาธ
2522 อคาร-
2523 อคเนสัน
2524 อฆะ
2525 อง
2526 องก์
2527 องค-
2528 องค-วิเกษป
2529 องคชาต
2530 องคมนตรี
2531 องคมรรษ
2532 องครักษ์
2533 องควิการ
2534 องควิทยา
2535 องคาพยพ
2536 องคุละ
2537 องคุลี
2538 องค์
2539 องค์กฐิน
2540 องค์กร
2541 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2542 องค์การ
2543 องค์การบริหารส่วนจังหวัด
2544 องค์การบริหารส่วนตำบล
2545 องค์การมหาชน
2546 องค์การสหประชาชาติ
2547 องค์ความรู้
2548 องค์ประกอบ
2549 องค์ประชุม
2550 องศา
2551 องศ์
2552 องอาจ
2553 องุ่น
2554 อจระ
2555 อจล-
2556 อจลา
2557 อจิตติ
2558 อจินตา
2559 อจินไตย
2560 อจิร-
2561 อจิระ
2562 อชะ
2563 อชา
2564 อชิน
2565 อชินี
2566 อชิระ
2567 อฏวี
2568 อณิ
2569 อณุ
2570 อณู
2571 อด
2572 อด ๆ อยาก ๆ
2573 อดกลั้น
2574 อดตาหลับขับตานอน
2575 อดทน
2576 อดนม
2577 อดมื้อกินมื้อ
2578 อดรนทนไม่ได้
2579 อดรนทนไม่ไหว
2580 อดสู
2581 อดอยาก
2582 อดอยากปากแห้ง
2583 อดออม
2584 อดิ
2585 อดิถี
2586 อดิศร
2587 อดิศวร
2588 อดิศัย
2589 อดิเทพ
2590 อดิเรก
2591 อดิเรก-
2592 อดิเรกลาภ
2593 อดีต
2594 อดีต-
2595 อดีต-ชาติ
2596 อดีตกาล
2597 อดีตภพ
2598 อดีตสมัย
2599 อดุล
2600 อดุลย-

หมายเหตุ: — มีภาษาไทย, RU — มีภาษารัสเซีย

จำนวนคำที่แปลเป็นภาษารัสเซีย 38